Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Zawiadomienia o wadach Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@herbvit.pl lub też pisemnie na adres: HerbVit Zdrowa Żywność Anna Legut, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław.

2. Skorzystanie z uprawnień z rękojmi przy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, a umowa ta nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością i nie ma ona charakteru zawodowego

3. Zaleca się wypełnienie przez Klienta FORMULARZA REKLAMACJI – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca w powyższym terminie uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.

6. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia Dostawy zamówionych Produktów, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy uzależnione jest od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient przedmiotowe oświadczenie może wysłać na adres siedziby Sprzedawcy, bądź może przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza drogą mailową na adres: biuro@herbvit.pl.

3. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient obowiązany jest dołączyć dowód zakupu Produktów.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Produktów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu;

c) rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Klient obowiązany jest zwrócić Produkty, co do których złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dnia od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

7. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta. Klient ponosi dodatkowo koszt związany w wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy. 

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę działając jako osoba fizyczna w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz umowa ta ma charakter zawodowy, tj. dotyczyć będzie branży i specjalizacji, w jakiej działa Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.