Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.herbvit.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin serwisu internetowego www.herbit.pl, określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę:
1) Annę Legut, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ,,HerbVit’’ Anna Legut, ul. Cypriana Kamila Norwida 1c lok. 2, 58-260 Bielawa, NIP: 8732741556, REGON: 020041041;
2) Włodzimierza Polakowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRIANON Włodzimierz Polakowski, ul. Manganowa 7 lok. 14, 53-441 Wrocław, NIP: 8961173243, REGON: 383521370,
- wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej po nazwą TRIANON WŁODZIMIERZ POLAKOWSKI, ANNA LEGUT SPÓŁKA CYWILNA, ul. Manganowa 7 lok. 14, 53- 441 Wrocław, NIP: 8943150823, REGON: 385406301.

2. Kontakt możliwy jest z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej: biuro@herbvit.pl oraz numerem telefonu: 793 151 724.

3. Regulamin określa również ogólne warunki, zasady oraz sposób zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także warunki ich odbioru lub Dostawy.

4. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu.

 

§ 2. DEFINICJE

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu;

3. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów;

4. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta;

5. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą;

6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie sposobu Dostawy i płatności;

7. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę ze Sprzedawcą. W rozumieniu pojęć niniejszego Regulaminu, Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu;

8. Konto Klienta - przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień. W ramach Konta Klienta gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

9. Produkt – towary oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego;

10. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki korzystania z Newslettera;

11. Sklep Internetowy/Serwis – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem www.herbit.pl, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;

12. Sprzedawca/Usługodawca – Anna Legut, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,HerbVit’’ Anna Leguta, ul. Cypriana Kamila Norwida 1c lok. 2, 58-260 Bielawa, NIP: 8732741556, REGON: 020041041 oraz Włodzimierz Polakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRIANON Włodzimierz Polakowski, ul. Manganowa 7 lok. 14, 53-441 Wrocław, NIP: 8961173243, REGON: 383521370, wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej po nazwą TRIANON WŁODZIMIERZ POLAKOWSKI, ANNA LEGUT SPÓŁKA CYWILNA, ul. Manganowa 7 lok. 14, 53-441 Wrocław, NIP: 8943150823, REGON: 385406301;

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego; 

14. Usługa lub Usługi - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności Usługi takie jak: Konto Użytkownika, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter;

15. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu Internetowego.

  

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1. Przeglądanie Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3. Rejestracja dokonywana jest nieodpłatnie poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól Formularza Rejestracji oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptując jego treść.

4. Sklep Internetowy „herbvit.pl” prowadzi działalność i sprzedaż internetową wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym „herbvit.pl” nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. 

 

§ 4. INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Przedmiotem transakcji są Produkty dostępne w Sklepie internetowym, w ilościach i cenach wskazanych w opisie produktu.

2. Opis każdego Produktu znajduje się w jego zakładce.

3. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe.

4. Wszystkie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowi odpowiednich właścicieli.

 

§ 5. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 3, w celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka’’;
b) poprawnie wypełnić Formularz zamówienia, który zawiera informacje dotyczące w szczególności danych odbiorcy zamówienia, miejsca i formy Dostawy, a także formy płatności.

3. Użytkownik może dokonać zamówienia również poprzez:
a) kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: biuro@herbvit.pl;
b) kontakt telefoniczny pod numerem: 793 151 724 w dni powszednie w godz. 10:00 do 17:00.
W powyższych przypadkach złożonego zamówienia, Sprzedawca potwierdzi zamówienie na skutek przesłania wiadomości mailowej na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

4. Klient nie posiadający Konta Klienta, celem dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym, zobowiązany jest do zaakceptowania zgód określonych przy Formularzu zamówienia.

5. Po wypełnieniu przez Klienta informacji określonych w Formularzu zamówienia, Klient zatwierdza zamówienie, a następnie przechodzi do etapu płatności.

6. Cena Produktu nie zawiera kosztów Dostawy, chyba że opis Produktu stanowi odmiennie. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt Dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli na związanie się Umową Sprzedaży poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza zamówienia i przejścia do procesu płatności.

7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena Produktu jest wiążąca dla Kupującego z chwili złożenia zamówienia. 

8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika Sklepu Internetowego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sklepem Internetowym. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia dokumentu sprzedaży/faktury, Kupujący może skorzystać z możliwości anulowania zamówienia lub zmiany danych do umieszczenia na dokumencie sprzedaży, jednakże ostateczna decyzja w tym zakresie każdorazowo należy do Sprzedawcy. Skorzystanie z powyższego wymaga wysłania wiadomości e-mail na adres biuro@herbvit.pl lub kontaktu telefonicznego pod podany numer telefonu oraz przedstawienia danych, które będą zmieniane.

9. Do każdego zakupionego przez Kupującego Produktu wystawiany jest dokument sprzedaży.

10. W przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorców w celu otrzymania faktury VAT z danymi przedsiębiorstwa, w zamówieniu należy podać nazwę firmy, NIP oraz dokładny adres siedziby przedsiębiorcy.

11. Dokument sprzedaży/Faktura VAT jest wysyłany razem z zamówionym Produktem. Brak dowodu zakupu w przesyłce należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sklepu Internetowego na adres e-mail: biuro@herbvit.pl.

 

§ 6. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości oferowanych Produktów w Sklepie Internetowym. Ceną obowiązującą Klienta jest cena podana w Sklepie Internetowym w chwili prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza zamówienia, a potwierdzonego przez Sprzedawcę w sposób określony w § 5 ust. 8.

2. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w formach przewidzianych przez Sprzedającego, a podanych w Sklepie Internetowym, na skutek wyboru wskazanej metody płatności.

§ 7. DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa zamówionego Produktu przez Klienta jest odpłatna, chyba że na Stronie internetowej wskazane zostanie, iż brak jest dodatkowej opłaty za Dostawę. W trakcie wypełniania Formularza zamówienia Klient jest informowany o dostępnych formach Dostawy, a także o kosztach każdej z nich.

3. Całkowita cena za zakupione Produkty, z uwzględnieniem kosztów Dostawy, przedstawiana jest Klientowi w sposób określony w § 5 ust. 6.

4. Cennik zawierający koszty dostawy:
a) Darmowa przesyłka dla każdego zamówienia powyżej 289 zł,
b) Przesyłka kurierska z przedpłatą (paczka do 25 kg): 14,90 zł;
c) Przesyłka kurierska za pobraniem (paczka do 25 kg): 18,90 zł;
d) Paczkomat InPost z przedpłatą (paczka do 25 kg): 9.90 zł;
e) Paczkomat InPost za pobraniem (paczka do 25 kg): 13.90 zł;
f) - Odbiór osobisty Bielawa, ul. 1 Maja 28 – przedpłata – 0,00
g) Odbiór osobisty Wrocław, ul. Grabiszyńska 240 – przedpłata – 0,00

5. Termin realizacji  zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku opcji płatności przelewem, termin ten rozpoczyna bieg z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy należnej kwoty, na którą składa się cena Produktu oraz koszt przesyłki, chyba że strony postanowią odmiennie. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na Produkty aktualnie niedostępne (oznaczone w opisie produktu jako „towar na zamówienie”). W tym przypadku termin realizacji może wydłużyć się nawet do 30 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

6. W przypadku nie odebrania przez Klienta produktu dostarczonego przez Sprzedawcę, Sprzedawca wykona dodatkową Dostawę wyłącznie na polecenie Klienta w terminie z nim uzgodnionym za dodatkową opłatą uzgodnioną indywidualnie. Dodatkowa dostawa zostanie wykonana przez Sprzedawcę po zaakceptowaniu przez Klienta na piśmie bądź drogą mailową ustalonego terminu Dostawy oraz opłaty z tym związanej.

7. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na wskazany przez niego adres w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w Dostawie leżące po stronie Dostawcy.

8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę natychmiast po dostarczeniu towaru. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. W razie braku spisania protokołu lub braku zgłoszenia wad, Klient traci w tym względzie uprawnienia.

9. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej jest potwierdzony pisemnym pokwitowaniem wystawionym przez dostawcę. Z chwilą dokonania pokwitowania, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

10. Szczegóły dotyczące realizacji Dostawy określa regulamin Dostawcy.

11. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, jeśli takowa opcja jest dostępna przy złożeniu zamówienia. Odbioru można dokonać w miejscu oraz czasie wskazanym przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Forma płatności dostępna przy opcji „Odbiór osobisty”, to zapłata gotówką lub kartą przy odbiorze.

 

§ 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia Dostawy zamówionych Produktów, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy uzależnione jest od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient przedmiotowe oświadczenie może wysłać na adres siedziby Sprzedawcy, bądź może przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza drogą mailową na adres: biuro@herbvit.pl.

3. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient obowiązany jest dołączyć dowód zakupu Produktów.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Produktów:
a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu;
c) rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Klient obowiązany jest zwrócić Produkty, co do których złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dnia od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

7. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta. Klient ponosi dodatkowo koszt związany w wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy. 

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę działając jako osoba fizyczna w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz umowa ta ma charakter zawodowy, tj. dotyczyć będzie branży i specjalizacji, w jakiej działa Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

 

§ 9. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Zawiadomienia o wadach Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@herbvit.pl lub też pisemnie na adres: HerbVit Zdrowa Żywność Anna Legut, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław.

2. Skorzystanie z uprawnień z rękojmi przy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, a umowa ta nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością i nie ma ona charakteru zawodowego

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności (1) rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) wskazanie, z jakiego uprawnienia Klient chciałby skorzystać oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca w powyższym terminie uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.

6. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.

 

§ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania z Serwisu Klient winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format). 

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Klienta do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie. 

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Klienci powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

§ 11. NEWSLETTER

1. Usługa Newslettera jest nieodpłatna i polega na wysyłaniu treści informacyjno – promocyjnych przygotowywanych przez Usługodawcę.

2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę na ich wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.

3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno - promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta i jest równoznaczne, po wyraźnym zaakceptowaniu tego faktu podczas rejestracji adresu e-mail w Serwisie, ze:
a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne otrzymywanie Newslettera.

4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie.

5. Newsletter zawiera treści informacyjno – promocyjne dotyczące Serwisu, Usługodawcy, Produktów oferowany w ramach Sklepu Internetowego.

6. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
a) zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
b) wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.
Zgody, o których mowa w punktach a) i b) wyrażane są poprzez kliknięcie odpowiedniego pola podczas podawania adresu e-mail w formularzu Newslettera zawartego w Serwisie.

7. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera, Usługodawca przesyła Użytkownikowi w formie mailowej potwierdzenie zawarcia umowy, co oznacza, że pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

8. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@herbvit.pl, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi.

9. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Newsletter na zasadach przewidzianych w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 

§ 12. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy.

2. Klient nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Klient nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.

3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.  

4. Klient zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.

5. Klient oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich. 

 

§ 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres HerbVit Zdrowa Żywność Anna Legut, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław. bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@herbvit.pl.

2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Klienta dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Klienta rozpatrzona.

4. Przesłanie przez Klienta reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego. 

5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.

6. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę. 

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2021.

Załączniki:
FORMULARZ REKLAMACJI
FORMULARZ OŚWIADCZENIA O OSDTĄPIENIU OD UMOWY

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.